Bemutatkozás

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 04.

A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék 2002. január 1-jével alakult, de előtörténete összefonódik az egri, főiskolai szintű közgazdászképzés alapításával, indításával, fejlődésével. A gazdasági képzés bővülése és differenciálódása szervezeti változásokat igényelt. 1999-ben létrejött Gazdaságtudományi Intézetet (GTI) két tanszékkel: az 1990 óta működő Közgazdaságtani és az akkor újonnan létesült Alkalmazott Közgazdasági Tanszékkel. Ez utóbbi tekinthető a jelenlegi tanszékünk jogelődjének.
Oktatási feladataink
A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék szakmai alapfeladata a gazdálkodási- és menedzsment tudományterületek körébe tartozó szakmai ismeretek közvetítése, kiemelt figyelemmel az üzleti gyakorlat által igényelt szakmai-, módszertani kompetenciákra.
A tanszék tantárgyi portfóliója széles, az általunk gondozott tárgyak szakmai jellemzői eltérőek.
A tanszékünk oktatási feladatát képezi:
- az üzleti szakmai alapozó tárgyak jelentős része
- vállalati pénzügyek, számviteli és adózási ismeretek, marketing, értékteremtő folyamatok me-nedzsmentje, emberi erőforrás menedzsment, továbbá- a gazdálkodás és a menedzsment alap-szak szakmai törzstárgyainak meghatározó hányada
- számvitel, elemzés, kontrolling, vállalkozásfinanszírozás, marketingmenedzsment, projektme-nedzsment, vezetés-szervezés, stratégiai tervezés. A jelzett tanegységeket a főiskolánkon a három üzleti alapszakon (elsősorban a Gazdálkodási és menedzsment, továbbá Emberi erőforrás, valamint Turizmus-vendéglátás) és e szakokhoz kapcsolódó üzleti felsőfokú szakképzésekben (Idegenforgalmi szakmenedzser, Vállalkozási szakügyintéző, Üzleti szakügyintéző) nappali és levelező tagozaton is oktatjuk, a szakok tantervének megfelelő szerkezetben.
Mindezeken felül átoktatást végzünk más karokhoz tartozó alapszakokon és felsőfokú szakkép-zéseken vállalkozási és menedzsment témákban.
Speciális oktatási feladataink:
- Részt veszünk a külföldi hallgatók képzésében. Angol nyelven oktatjuk a stratégiai tervezés és a stratégiai menedzsment tanegységeket (Business Planning - Dr. Papanek Gábor, Strategic Management - Dr. Borsi Balázs).
- A tanszék vendégtanára vezeti 2005. szeptembere óta az Európai Unió Tanácsa által meghirde-tett és pályázat keretében elnyert Jean Monnet Chair (magyar és német nyelvű) képzést, mely sikeresen folyik az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézetében. A kurzus kere-tében gazdasági elsősorban európai integrációt érintő témájú előadások, foglalkozások valósul-nak meg. A két szemeszter sikeres elvégzése esetén, a Jean Monnet Chair két nyelvű /angol, magyar/ végzettséget igazoló bizonyítványa kerül kiadásra.
Kutatási tevékenységünk
A tanszék oktatóinak egyéni kutatási tevékenysége a széles szakmai profilból eredően- sokféle tartalmú és formájú.
- Innováció és az EU gazdasági kapcsolatok témák kutatásába a nem főállású kollégáink révén, irányításukkal kapcsolódunk be.
- A vállalati kutatások több területen (társadalmi felelősségvállalás, vállalkozás-finanszírozás, teljesítmények számbavételének módszerei) zajlanak, elsősorban a PhD kutatások keretében.
- A regionális vállalati kutatásokat, és a vállalkozóvá válásra, a vállalkozói létre való felkészítésre irányuló oktatási témájú kutatásokat más tanszékekkel, és/vagy más intézményekkel együttmű-ködve folytatunk.
A legnagyobb volumenű közös kutatásaink pályázati forrásból valósultak meg. Kiemelkedő a közelmúlt két jelentős konzorciumi keretekben megvalósult kutatása (melyekben a tanszék okta-tói is meghatározó témavezetői, kutatói, oktatói szerepeket töltöttek be):
- Képzők képzése a diákvállalkozások patronálására oktatókat felkészítő PHARE projekt;
- Az észak-magyarországi vállalatok körében, a felsőfokú képzésből kikerülőkkel kapcsolatos elvárásokat, a képzettség tartalmát kutató munkaerőigény felmérés, melyet a ROP 3.3. projekt keretében végeztünk. A tanszék oktatói valamennyien fontos feladatuknak tartják a saját kutatá-saik mellett a hallgatók tudományos kutatómunkájának segítését is.
Katonáné Dr. Erdélyi Edit
Tanszékvezető


< Vissza