Bemutatkozás

Utolsó módosítás: 2015. április 29.

A tanszék előtörténete 20 évre nyúlik vissza. 1990. október 16-án jött létre az önálló Közgazdaságtani Tanszék, melynek működése megnyitotta az utat a gazdasági képzések bevezetése előtt főiskolánkon. A szervezetrendszer az elmúlt közel két évtizedben sokat változott; tanszékünk jelenleg egy (30 fős) nagy egység, a Gazdaságtudományi Intézet keretein belül működik.

Az elmúlt években a feladatrendszer módosult, az oktatási portfólió szélesedett. A gazdasági jellegű képzés 1992-ben indult a gazdaságismeret tanár szakos képzés megszervezésével, majd 1998-ban megkezdődött a közgazdászképzés, és gyors ütemben bővült a felsőfokú szakképzések választéka és a beiskolázható hallgatók száma is. A szervezetrendszer módosulásai a bővülő és egyben differenciálódó feladatrendszert szolgálták ki. Gyarapodott az oktatói gárda, és a feladatok differenciálódásának megfelelően szétváltak és profil-tisztábbak lettek az egyes szervezeti egységek funkciói is. A Közgazdaságtan Tanszéknek ebben a sokszálú kapcsolatrendszerben kellett és kell megtalálnia helyét és ellátni (alapvetően az elméleti közgazdaságtan tudományterületéhez kötődő) általános és speciális feladatait.

A tanszék működése szempontjából is fordulatszerű változás a felsőoktatás Bologna-típusú átalakulása. Korszerű tartalmakat új módszerekkel oktatunk, nemcsak az intézetünkhöz kötődő szakokon; eleget kell tennünk a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, illetve a főiskola más karai felől érkező átoktatási igényeknek is.

A közelmúltban (2008. júliusában) újabb szervezeti változás történt: a környezetgazdaságtan, valamint a gazdasági jog tudományterületének képviselői is tanszékünkre kerültek. Szervezeti egységünk így Közgazdaságtan és Jog Tanszék néven egyesíti a továbbiakban az elméleti közgazdaságtan és a jog tudományterületéhez kapcsolódó oktatási és kutatási feladatok ellátását.

Oktatási feladatok

A tanszék oktatási feladatai alapvetően öt fő területen jelentkeznek.

1. Ellátjuk az intézethez tartozó üzleti BA-szakokon (gazdálkodás és menedzsment; emberi erőforrások alapszak, turizmus és vendéglátás), valamint a felsőfokú szakképzéseinken az elméleti alaptárgyak oktatását, nevezetesen: a mikro- és makroökonómia, a vállalatgazdaságtan, valamint a gazdaságpolitika és a humán tőke előadásainak (és szemináriumainak) megtartását. Feladatkörünkbe tartozik továbbá a jogi tárgyak oktatása. Egy alapozó módszertani tantárgy, a Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció c. tanegység gyakorlatainak vezetése szintén a tanszék feladata. A közelmúltban a tanszék feladatkörébe került az emberi erőforrások alapszak néhány szakmai tárgyának gondozása is.

2. A tanszék feladatai közé tartozik a (jelenleg már kifutó, főiskolai) gazdaságismeret tanár szakon a szakmódszertan oktatása, valamint a tanárjelöltek gyakorló tanításának szakmai felügyelete.

3. A tanszék eleget tesz az áttanítási felkéréseknek. Az új alapszakok indítását követően ezek az igények jelentősen megnövekedtek; a kért alapozó közgazdasági és jogi tanegységek tartalmának és követelményrendszerének egységesítése, valamint e tárgyak sávos órarendi elrendezése lehetővé tette, hogy a korábbinál nem sokkal nagyobb erőforrással e feladat megoldható legyen.

A fentiekben felsorolt oktatási feladatokat a levelező tagozaton is ellátjuk.

4. A tanszéki kollektíva részt vesz a tehetséggondozásban. A tudományos diákköri munka segítése kiemelt tanszéki feladat. Keressük a tehetséges hallgatók önálló kutatómunkára való motiválásának módozatait. A tanszéki tevékenység kiemelt pillérévé kívánjuk tenni ezt a tevékenységet.

Kutatási feladatok

A kutatási-fejlesztési tevékenységnek három iránya mutatható ki.

1. A PhD-folyamatban lévő kollégák intenzíven gondozzák egyéni kutatási témáikat (környezetgazdaságtani-fenntarthatósági vizsgálatok; régiók gazdasági fejlettségének összehasonlító vizsgálata; marketing-kutatások).

2. A tanszék oktatói részt vesznek pályázati forrásokból finanszírozott, közös (intézeti) kutatási projektek megvalósításában. A közelmúltban a regionális operatív programba illeszkedő kutatás valósult meg, amely az észak-magyarországi régió vállalkozásainak diplomás munkaerő iránti igényét és főiskolánk oktatási portfólióját hasonlította össze. Ebben a vizsgálatban tanszéki kollektívánk két tagja vett részt.

3. A tanszéken már hagyománya van a módszertani jellegű kutatásoknak és fejlesztéseknek. A kollégák tananyagokat írnak, oktatási segédanyagokat szerkesztenek és elektronikus oktatóanyagok létrehozásában is közreműködnek.

Egyéb tevékenységek

Megbízatások, intézeti, illetve főiskolai szintű feladatok: Dr. Kádek István 2006. szeptember 1 és 2013. június 30 között a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánhelyettesi feladatait látta el, 2013. július 1. és 2014. június 30 között a kar megbízott dékánja; a főiskolán és a karon tagja több állandó és jelenleg működő ad hoc bizottságnak; Kádek István az emberi erőforrások alapszak, valamint a közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szakterület) mesterszak szakfelelősi teendőit is ellátja;

Dr. Tánczos Tamás a Gazdaságtudományi Intézet TDK-felelőse;
A tanszék kollektívája aktívan részt vesz az intézet pályázatainak előkészítésében és az elnyert pályázati projektek lebonyolításában.

 

Dr. Tánczos Tamás

Tanszékvezető


< Vissza