Bemutatkozás

Utolsó módosítás: 2021. április 07.

KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK
A tanszék előtörténete több mint 25 évre nyúlik vissza. 1990. október 16-án jött létre az önálló Közgazdaságtani Tanszék, melynek működése megnyitotta az utat a gazdasági képzések bevezetése előtt a főiskolán. A szervezetrendszer az elmúlt több mint két évtizedben sokat változott; tanszékünk jelenleg egy (30 fős) nagy egység, a Gazdaságtudományi Intézet keretein belül működik.
Az elmúlt években a feladatrendszer módosult, az oktatási portfólió szélesedett. A gazdasági jellegű képzés 1992-ben indult a gazdaságismeret tanár szakos képzés megszervezésével, majd 1998-ban megkezdődött a közgazdászképzés, és gyors ütemben bővült a felsőfokú szakképzések választéka és a beiskolázható hallgatók száma is. A szervezetrendszer módosulásai a bővülő és egyben differenciálódó feladatrendszert szolgálták ki. Gyarapodott az oktatói gárda, és a feladatok differenciálódásának megfelelően szétváltak és profil-tisztábbak lettek az egyes szervezeti egységek funkciói is. A Közgazdaságtan Tanszéknek ebben a sokszálú kapcsolatrendszerben kellett és kell megtalálnia helyét és ellátni (alapvetően az elméleti közgazdaságtan tudományterületéhez kötődő) általános és speciális feladatait.
A tanszék működése szempontjából is fordulatszerű változás a felsőoktatás Bologna-típusú átalakulása. Korszerű tartalmakat új módszerekkel oktatunk, nemcsak az intézetünkhöz kötődő szakokon; eleget kell tennünk a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, illetve az egyetem más karai felől érkező átoktatási igényeknek is.
A tanszék több átalakuláson is keresztül ment az elmúlt években. Az első szervezeti változás 2008. júliusában következett be, melynek keretében a környezet-gazdaságtan, valamint a gazdasági jog tudományterületének képviselői is tanszékünkre kerültek. Szervezeti egységünk így Közgazdaságtan és Jog Tanszék néven egyesítette a továbbiakban az elméleti közgazdaságtan és a jog tudományterületéhez kapcsolódó oktatási és kutatási feladatok ellátását. Ekkor csatlakoztak a tanszéki kollektívához humán erőforrás gazdálkodással foglalkozó szakemberek is, akik az emberi erőforrások alapképzési szak szakmaspecifikus tárgyainak oktatásában vesznek részt. A Gazdaságtudományi Intézetben 2012-ben újabb szervezeti átalakulás történt, melynek eredményeként létrejött a Regionális- és Környezetgazdaságtan Tanszék. A változás következtében a tanszék oktatói állománya és oktatási portfóliója is jobban koncentrálódott az elméleti közgazdaságtan, a jog és az emberi erőforrás gazdálkodás köré. 2016 júliusában az Eszterházy Károly Egyetem létrejöttével szervezeti egységünk ismét Közgazdaságtan Tanszék lett, mely az egri campuson működő Gazdaságtudományi Intézet keretein belül az elméleti közgazdaságtan, a környezet-gazdaságtan, a gazdasági jog, az emberi erőforrás gazdálkodás szakmai ismeretek, a gazdaságstatisztikai, a pénzügyi, valamint a közgazdásztanári szakmódszertani ismeretek területéhez kapcsolódó oktatási és kutatási feladatokat látja el.
Oktatási feladatok
A tanszék oktatási feladatai az alábbi területeken jelentkeznek:
 ellátjuk az egri campus üzleti alapképzési szakjain (gazdálkodási és menedzsment; emberi erőforrások, turizmus-vendéglátás BA) és közgazdásztanár mesterképzésén, az elméleti közgazdaságtan területéhez kapcsolódó tárgyak oktatását, nevezetesen: a mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából, valamint a közgazdasági elmélettörténet előadásainak és szemináriumainak megtartását
 alapozó módszertani tárgyként levelező képzésben a Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció c. tanegység, nappali tagozaton az Elemi gazdasági számítások tárgy gyakorlatainak vezetése szintén a tanszék feladata
 a tanszék feladatkörébe tartozik az emberi erőforrások alapképzési szak szakmai tárgyainak gondozása
 a tanszék feladatai közé tartozik az egyetem valamennyi felsőoktatási szakképzésének közös moduljába tartozó Munkaerőpiaci ismeretek tárgy oktatása az egri és a sárospataki campuson is, valamint a sárospataki campus üzleti felsőoktatási szakképzésében az Emberi erőforrás gazdálkodás tárgy oktatása is
 a tanszék látja el a környezet-gazdaságtan és a fenntartható fejlődés területéhez kapcsolódó előadások és szeminárium oktatását
 a tanszék oktatói bekapcsolódnak a gazdaságstatisztikai és pénzügyi tárgyak oktatásába is, nevezetesen a Statisztika I., Statisztika II., Statisztikai programcsomagok és elemzések, Vállalati pénzügyek, Üzleti tervezés
 a tanszék feladatai közé tartozik a közgazdásztanár szakon a szakmódszertan oktatása, valamint a tanárjelöltek gyakorló tanításának szakmai felügyelete
 a tanszék látja el az egri campus gazdasági jogi tárgyainak oktatását
Tehetséggondozás
A tanszéki kollektíva aktívan részt vesz a tehetséggondozásban. A tudományos diákköri munka segítése kiemelt tanszéki feladat. Keressük a tehetséges hallgatók önálló kutatómunkára való motiválásának módozatait. A tanszéki kollégák intenzíven vesznek részt a tehetséggondozáshoz kapcsolódó pályázati tevékenységben, valamint konzulensként is segítik a hallgatók munkáját.

Kutatási feladatok
A tanszék kutatási-tananyagfejlesztési tevékenysége az alábbi területeken koncentrálódik:
- a társadalmi-gazdasági fejlettség térbeli folyamatvizsgálata
- környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdései; a fenntarthatóság eszközei, indikátorai, a fenntarthatóság regionális programja; a környezeti szabályozás közgazdasági összefüggései
- gazdasági jog, munkajog, szövetkezeti jog, társasági jog, cégjog, kereskedelmi jog, turizmus jogi szabályozása
- munkahelyi beillesztés, mediáció
- Nők helye és szerepe a munkaerőpiacon, különös tekintettel a mérnöknőkre és vezetőnőkre; az emberi tényező szerepe a minőségbiztosításban; esélyegyenlőség (elsősorban a munkaerőpiacon és a döntéshozatalban)
- a technológiai haladás és a gazdasági növekedés összefüggéseinek vizsgálata; az innováció és az imitáció megvalósulásának sajátosságai, a szellemi tulajdonjogok védelmének szerepe a technológiai fejlődésben
- A versenyszféra, kiemelten pénzügyi szektor értékesítőinek személyiségvizsgálata

A tanszék oktatói részt vesznek pályázati forrásokból finanszírozott, közös (intézeti) kutatási projektek megvalósításában. A tanszéki kollektíva részt vett a regionális operatív programba illeszkedő kutatás megvalósításában, amely az észak-magyarországi régió vállalkozásainak diplomás munkaerő iránti igényét és főiskolánk oktatási portfólióját hasonlította össze. Emellett kollégáink részt vettek Heves megye területfejlesztési koncepciójának (2014-2020) elkészítésében is.
A tanszéken hagyománya van a módszertani jellegű kutatásoknak és fejlesztéseknek.
A kollégák tananyagokat írnak, oktatási segédanyagokat szerkesztenek és elektronikus oktatóanyagok létrehozásában is közreműködnek.
Egyéb tevékenységek
A tanszéki kollektíva aktívan részt vesz az intézeti, kari és egyetemi szintű bizottságok munkájában. Dr. Tánczos Tamás tagja az egyetemi szenátusnak, Dr. Juhász István a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Tanácsnak.
2020. január 15-től Dr. Csáfor Hajnalka az Egyetem oktatási rektorhelyettese, Dr. Tánczos Tamás ellátja a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékáni feladatait.
A tanszék által gondozott emberi erőforrások alapképzési szak felelőse Dr. Szántó Ákos, az osztatlan közgazdásztanár szak szakfelelősi feladatait Dr. Tánczos Tamás, a szakmódszertani teendőket Tóth László látja el.
Matiscsákné dr. Lizák Marianna a Gazdaságtudományi Intézet TDK-felelőse.
A tanszék kollektívája aktívan részt vesz az intézet pályázatainak előkészítésében és az elnyert pályázati projektek lebonyolításában.

 

Dr. Csáfor Hajnalka
Tanszékvezető


< Vissza