Képzéseink

Utolsó módosítás: 2021. május 06.

ALAPKÉPZÉSEK

Szakjainkkkal kapcsolatban további részleteket a felvi.uni-eszterhazy.hu oldalon talál!

Emberi erőforrások
A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik társadalomtudományi, közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre támaszkodva képesek az emberierőforrás-gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a munkaerő piacok elemzésére, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Képesek az érintett területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására, kisebb gazdálkodó szervezetek emberierőforrás-gazdálkodásának irányítására, illetve nagyobb szervezetek esetében egy-egy részterület önálló ellátására, irányítására, valamint projektekben való hatékony közreműködésre.

Gazdálkodási és menedzsment
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

Turizmus-vendéglátás
A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

MESTERKÉPZÉS

Vezetés és szervezés
A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan közgazdászok képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert formáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Gazdálkodási és menedzsment
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.


Turizmus-vendéglátás [turizmus; vendéglátó]
A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.


Kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció]
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.


Pénzügy és számvitel [vállalkozási]
A felsőoktatási szakképzési célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére.

 

OSZTATLAN ÉS RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉSEK

Osztatlan közgazdásztanár (választható specializációk: vállalkozási ismeretek, közgazdaságtan, vendéglátás-idegenforgalmi, pénzügy-számvitel, kereskedelem-marketing)
Közgazdásztanár [2 féléves] (választható specializációk: vállalkozási ismeretek, közgazdaságtan, vendéglátás-idegenforgalmi, pénzügy-számvitel, kereskedelem-marketing)
Közgazdásztanár [4 féléves] (választható specializációk: vállalkozási ismeretek, közgazdaságtan, vendéglátás-idegenforgalmi, pénzügy-számvitel, kereskedelem-marketing) 

A képzés célja a gazdasági (közgazdasági, üzleti) szakterületen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a tanórai, tanirodai tanüzleti tanulás szervezésére, a gazdasági szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése.

A közgazdásztanár képzés elvégezhető 10 féléves osztatlan tanárképzés formájában nappali és levelező tagozaton, továbbá közgazdász alap-, illetve mesterdiplomával, üzleti szakoktató végzettséggel, valamint főiskolai gazdaságismeret szakos diplomával ún. rövid ciklusú képzés formájában is 2-4 félév alatt is levelező tagozaton.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Bor- és gasztroturizmus menedzser
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a turizmus alapfogalmait és keresleti tendenciáit, a turisztikai termék-és területfejlesztés komplex szemléletmódját, valamint a különböző bor-és gasztroturisztikai termékek szakszerű tervezését és menedzselését. A képzés révén a hallgatók képessé válnak a turisztikai termékek piaci pozicionálására és beillesztésére a térségi kínálatba, a hatékonysághoz szükséges térségi összefogások, partnerkapcsolatok kialakítására, valamint a gasztronómiai rendezvények és tematikus utak szervezésére és menedzselésére.

Bormarketing
A képzésben való részvétel elsősorban azoknak a felsőfokú oklevéllel rendelkező szőlőtulajdonosoknak, borászatokban vagy borkereskedelemben dolgozóknak ajánlott, akiknek munkájához szükségesek a marketingismeretek, illetve akik ilyen területen kívánnak dolgozni, se speciális marketing ismeretekkel nem rendelkeznek vagy ezen a területen régebben szerzett tudásukat felfrissíteni és aktualizálni kívánják. Javasolható a képzés továbbá olyan borászati, borkereskedelmi területen dolgozó vezetőknek is, ahol a marketingkommunikáció, a márkamenedzsment súlya jelentős, és nagyobb rálátással kívánnak rendelkezni az adott területekkel kapcsolatban.

Borturisztikai szakember, sommelier
A képzés célja megismertetni a hallgatókat a magyar szőlő-és borfajtákkal, beleértve a pezsgőt és a tokaji borokat, valamint elkészítési módjukat, a hazai borvidékek sajátosságait és lehetséges kitörési pontjait, elsősorban a borértékesítés, marketing, valamint rendezvényszervezés szempontjából. Emellett elsajátítható a borkóstolás technikája, továbbá megismerhető a szakszerű borkínálás és felszolgálás, a sommelier szakma legfőbb fogásai és eszközei. A képzés kitér a borkészlettel való gazdálkodásra, valamint a borok mellé ajánlható egyéb italok és az ízben velük harmonizáló ételek ismertetésére is. Kitekintést kapnak a hallgatók a legfőbb bortermelő országok boraira, borvidékeire is.

Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban
A képzés célja a gyakorló pedagógusok gazdálkodói érzékének, pénzügyi kultúrájának fejlesztése, a takarékossági szemléletmód és a környezettudatos magatartás, valamint a különböző befektetési lehetőségek mérlegelésének és a közöttük való választás képességének elsajátításával. A képzésben résztvevő pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, az újszerű módszerek alkalmazásának elsajátítása is a képzési program része, mely hozzájárul az egyéni háztartási gazdálkodás, a perspektivikus életpálya építés, a racionális háztartási döntéshozatali kompetenciák fejlesztéséhez.


< Vissza