Képzéseink

Utolsó módosítás: 2019. október 11.

ALAPKÉPZÉSEK

Szakjainkkkal kapcsolatban további részleteket a felvi.uni-eszterhazy.hu oldalon talál!

Emberi erőforrások
A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik társadalomtudományi, közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre támaszkodva képesek az emberierőforrás-gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a munkaerő piacok elemzésére, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Képesek az érintett területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására, kisebb gazdálkodó szervezetek emberierőforrás-gazdálkodásának irányítására, illetve nagyobb szervezetek esetében egy-egy részterület önálló ellátására, irányítására, valamint projektekben való hatékony közreműködésre. 

Gazdálkodási és menedzsment
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

Gazdaságinformatikus
A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására; az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére; az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére.

Turizmus-vendéglátás
A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 
Gazdálkodási és menedzsment
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

Gazdaságinformatikus
A képzés célja felsőfokú gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodás, illetve egyéb alrendszerek tevékenységrendszere, informatikai támogatásának területén felelősségteljesen részfeladatokat megoldani, együttműködni, valamint a létrehozott információs rendszerek teljes életciklusát gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző munkával támogatni. Ismerik a választott szakterület specifikus alkalmazási igényeit és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni, kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteit.

Turizmus-vendéglátás [turizmus; vendéglátó]
A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására. 

OSZTATLAN ÉS RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉSEK

Osztatlan közgazdásztanár (választható specializációk: vállalkozási ismeretek, közgazdaságtan, vendéglátás-idegenforgalmi, pénzügy-számvitel, kereskedelem-marketing)

Közgazdásztanár [2 féléves] (választható specializációk: vállalkozási ismeretek, közgazdaságtan, vendéglátás-idegenforgalmi, pénzügy-számvitel, kereskedelem-marketing)

Közgazdásztanár [4 féléves] (választható specializációk: vállalkozási ismeretek, közgazdaságtan, vendéglátás-idegenforgalmi, pénzügy-számvitel, kereskedelem-marketing)

A képzés célja a gazdasági (közgazdasági, üzleti) szakterületen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a tanórai, tanirodai tanüzleti tanulás szervezésére, a gazdasági szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése.

A közgazdásztanár képzés elvégezhető 10 féléves osztatlan tanárképzés formájában nappali és levelező tagozaton, továbbá közgazdász alap-, illetve mesterdiplomával, üzleti szakoktató végzettséggel, valamint főiskolai gazdaságismeret szakos diplomával ún. rövid ciklusú képzés formájában is 2-4 félév alatt is levelező tagozaton.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Bor- és gasztroturizmus menedzser
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a turizmus alapfogalmait és keresleti tendenciáit, a turisztikai termék-és területfejlesztés komplex szemléletmódját, valamint a különböző bor-és gasztroturisztikai termékek szakszerű tervezését és menedzselését. A képzés révén a hallgatók képessé válnak a turisztikai termékek piaci pozicionálására és beillesztésére a térségi kínálatba, a hatékonysághoz szükséges térségi összefogások, partnerkapcsolatok kialakítására, valamint a gasztronómiai rendezvények és tematikus utak szervezésére és menedzselésére.

Bormarketing
A képzésben való részvétel elsősorban azoknak a felsőfokú oklevéllel rendelkező szőlőtulajdonosoknak, borászatokban vagy borkereskedelemben dolgozóknak ajánlott, akiknek munkájához szükségesek a marketingismeretek, illetve akik ilyen területen kívánnak dolgozni, se speciális marketing ismeretekkel nem rendelkeznek vagy ezen a területen régebben szerzett tudásukat felfrissíteni és aktualizálni kívánják. Javasolható a képzés továbbá olyan borászati, borkereskedelmi területen dolgozó vezetőknek is, ahol a marketingkommunikáció, a márkamenedzsment súlya jelentős, és nagyobb rálátással kívánnak rendelkezni az adott területekkel kapcsolatban.

Borturisztikai szakember, sommelier
A képzés célja megismertetni a hallgatókat a magyar szőlő-és borfajtákkal, beleértve a pezsgőt és a tokaji borokat, valamint elkészítési módjukat, a hazai borvidékek sajátosságait és lehetséges kitörési pontjait, elsősorban a borértékesítés, marketing, valamint rendezvényszervezés szempontjából. Emellett elsajátítható a borkóstolás technikája, továbbá megismerhető a szakszerű borkínálás és felszolgálás, a sommelier szakma legfőbb fogásai és eszközei. A képzés kitér a borkészlettel való gazdálkodásra, valamint a borok mellé ajánlható egyéb italok és az ízben velük harmonizáló ételek ismertetésére is. Kitekintést kapnak a hallgatók a legfőbb bortermelő országok boraira, borvidékeire is. 

Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban
A képzés célja a gyakorló pedagógusok gazdálkodói érzékének, pénzügyi kultúrájának fejlesztése, a takarékossági szemléletmód és a környezettudatos magatartás, valamint a különböző befektetési lehetőségek mérlegelésének és a közöttük való választás képességének elsajátításával. A képzésben résztvevő pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, az újszerű módszerek alkalmazásának elsajátítása is a képzési program része, mely hozzájárul az egyéni háztartási gazdálkodás, a perspektivikus életpálya építés, a racionális háztartási döntéshozatali kompetenciák fejlesztéséhez.


< Vissza