TÁJÉKOZTATÓ - 2021. TAVASZI TDK (GTK-GTI)

Utolsó módosítás: 2021. március 17.

Tisztelt Hallgatók! A XXXVI. OTDK kvalifikációs időszakának következő intézményi TDK konferenciája a 2020/2021. tanév II. félévben 2021. április 28-án, szerdán 14.00 órai kezdettel kerül megrendezésre ONLINE FORMÁBAN.

A házi TDK konferenciára egy formanyomtatvány kitöltésével kell jelentkezniük a (Jelentkezési lap intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára), mely letölthető a GTI honlapjáról: http://gti.uni-eger.hu/hu/gazd/tdk. A jelentkezési lapon az OTDK követelményeihez illeszkedően, az absztrakt mintájára max. 500 karakter terjedelemben be kell mutatni a kutatási témájukat, illetve előzetesen – a témavezetővel egyeztetve – próbálják t
agozatba illeszteni a kutatásukat. A formanyomtatványon az általános tagozati besorolás került feltüntetésre, mely a későbbiekben, a beérkezett dolgozatoktól függően fog konkretizálódni.
A jelentkezési lapok leadásának határideje ebben a félévben: 2021. március 26. (péntek) 18.00 óra.
Kérem, hogy jelentkezési szándékukat az előadás (tervezett) címének és konzulensük megjelölésével mielőbb jelezzék e-mailben (matiscsakne.marianna@uni-eszterhazy.hu), hogy lássuk, kb. hány dolgozatra számíthatunk.
A hallgatóknak az intézményi diákköri konferenciára be kell nyújtani a kész dolgozatukat, melyre a szakdolgozathoz hasonlóan írásbeli értékelést kapnak a TDK szempontrendszeréhez illeszkedően. Fontos változás a dolgozat szerkezetére vonatkozóan, hogy a dolgozat tartalmazza a tudományos munkáktól elvárt három pontot lefedő kötelező fejezetet:
a) a dolgozat elején (a bevezetőt követően) tartalmazza a szerző által megválaszolandó tudományos kutatási kérdést;
b) explicit formában megadja kutatási modelljét és módszertanát;
c) a dolgozat végén megválaszolja a feltett tudományos kérdést; tézis-szerűen összefoglalja a dolgozat tudományos szempontból új vagy újszerű eredményeit.

Általános tartalmi és formai előírások (részletesen a szekció felhívása tartalmazza, mely elérhető az alábbi oldalon: http://otdk.hu/media/uploads/35kozgazszekcio.pdf , a dolgozat részletes formai követelményei az alábbi oldalon olvashatók: http://otdk.hu/media/uploads/35kozgaz1melleklet.pdf ):

A TDK-dolgozat terjedelme maximum 80 oldal lehet (alsó korlát nincs), ami a Bevezetés első oldalától az Összefoglalás utolsó oldaláig értendő. Azok a pályamunkák, amelyek hosszabbak a meghatározott maximális oldalszámnál, automatikusan kizárásra kerülnek.
Az OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetők (önplágium tilalma).
A dolgozatot számítógépen, szövegszerkesztő alkalmazásával kell elkészíteni, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,5-es sorközzel, sorkizárt igazítással. Kérjük a dolgozat szerzőit, hogy a kézirat lezárásának időpontját határozzák meg év, hónap, nap pontos megjelölésével, ezzel is segítve a korrekt bírálat létrejöttét.

A külső borítón középen, a felső harmadban szerepeljen az „OTDK-dolgozat" elnevezés 24-es betűnagysággal. A külső borító alján középen az évszám szerepeljen szintén 24-es betűnagysággal. A belső borítón kérjük feltüntetni 14-es betűnagysággal a szerző nevét, a dolgozat címét, (magyar és angol nyelven), a konzulens és az intézmény nevét, valamint a lap alján a kézirat lezárásának időpontját az alábbi módon: pl. Kézirat lezárása: 2021. április 18.

A dolgozat felépítése
• Külső borító
• Belső borító
• Tartalomjegyzék
• Táblázatok jegyzéke
• Ábrajegyzék
• Bevezetés
• Fejezetek (szakirodalom, kutatási módszertan, eredmények, értékelésük, stb.)
• Összefoglalás
• Irodalomjegyzék
• Mellékletek
Az oldalszámozás a Bevezetéssel, 1. oldalszámmal kezdődik. Az oldalszám a lap aljára középre kerüljön. A margó minden oldalon 2,50-2,50 cm.
A mellékletben táblázatok, ábrák, egyéb olyan dokumentumok szerepeltethetők, amelyek a dolgozat mondanivalójának illusztrálására szolgálnak, de nem képezik a dolgozat érdemi részét.
Hivatkozások: Harvard-rendszer szerint.

A TDK dolgozatokat elektronikusan kell benyújtani az intézeti TDK felelős részére, melynek határideje ebben a félévben: 2020. április 19. (hétfő) 18.00 óráig.
A fenti eljárás illeszkedik az intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzatához. A TVSZ 53. § (15) bekezdés értelmében a tudományos diákköri (továbbiakban: TDK) dolgozat, amennyiben annak témáját a szakfelelős befogadja, szakdolgozatként/diplomamunkaként is benyújtható, a (17) bekezdés figyelembevételével. A szabályzat (17) bekezdése továbbá rendelkezik arról is, hogy a szakdolgozatvédés alól is mentesülhet a hallgató, ennek feltétele az intézményi TDK konferencián bemutatott dolgozatok előzetes írásbeli bírálata.
TVSZ 53. § (17) A TDK - dolgozat intézményi fordulón történő bemutatása szakdolgozati/diplomamunka védésnek minősíthető, amennyiben:
a) legalább két (konzulensi és opponensi) írásbeli bírálat készült a pályamunkáról;
b) a hallgató a felolvasás előtt legalább egy héttel betekintést nyert a bírálatokba;
c) a hallgató a dolgozat bemutatása után szakmailag meggyőzően válaszolta meg a bírálók kérdéseit, és a bíráló bizottság véleménye alapján mind az írásbeli munka, mind a szóbeli védés jelesre (5) értékelhető,
d) a dolgozatot a bíráló bizottság OTDK-n történő bemutatásra javasolja.
(18) Az OTDK-n helyezést, vagy különdíjat nyert, a jelen paragrafus (15) bekezdése szerinti dolgozat szakdolgozati védése alól mentesül a hallgató. A szakdolgozat védett jegye ebben az esetben jeles (5).
Az Intézményi Tudományos Diákköri Bizottság ebben a félévben is kezdeményezni fogja a szakdolgozat leadási határidő hosszabbítást azon hallgatók számára, akik TDK dolgozatukat szakdolgozatként is be kívánják nyújtani.
A TDK-hoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot részemre juttassanak el a fenti határidők betartásával, illetve e-mailben mielőbb jelezzék, ha tervezik a tavaszi félévben kutatásuk bemutatását az intézményi fordulóban.

 

Üdvözlettel:
Matiscsákné dr. Lizák Marianna
Intézeti TDK felelős
Gazdaságtudományi Intézet
matiscsakne.marianna@uni-eszterhazy.hu

 

A TDK konferencia a Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása,
NTP-HHTDK-20-0065 azonosítószámú „A TDK keretei között folyó tudományos kutatómunka népszerűsítése az EKE GTK-n" című pályázat támogatásával valósul meg.

 


< Vissza