Záróvizsga

Utolsó módosítás: 2018. július 03.

Záróvizsgatételek:

2017/18. JÚNIUS
 

Gazdálkozás és menedzsment (szakirány nélküli) BA:Letölthető dokumentum
Gazdálkozás és menedzsment vállalkozásszervezés BA:
Letölthető dokumentum
Turizmus-vendéglátás BA:Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások BA: Letölthető dokumentum

Gazdálkozás és menedzsment (szakirány nélküli) BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén:
Letölthető dokumentum
Gazdálkozás és menedzsment vállalkozásszervezés BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén:
Letölthető dokumentum
Turizmus-vendéglátás BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén: Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén: Letölthető dokumentum
Turizmus-vendéglátás FOSZ: Letölthető dokumentum

Turizmus-vendéglátás FOSZ- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum

Turizmus- vendéglátás FOSZ Vendéglátás szakirányLetölthető dokumentum

Emberi erőforrások FOSZ (Humán): Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások FOSZ (Személyügyi): Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások FOSZ (Humán)- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum

Emberi erőforrások FOSZ (Személyügyi)-tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum
Gazdálkodás és menedzsment FOSZ: Letölthető dokumentum
Gazdálkodás és menedzsment FOSZ- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum
Közgazdásztanár (MA): Letölthető dokumentum

Osztatlan közgazdásztanár (MA) Letölthető dokumentum

Gazdaságinformatikus BA: Letölthető dokumentum

Gazdaságinformatikus FOSZ: Letölthető dokumentum

 

Záróvizsgatételek:

2016/17.  január

Turizmus-vendéglátás BA: Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások BA: Letölthető dokumentum
Gazdálkozás és menedzsment (szakirány nélküli) BA: Letölthető dokumentum
Gazdálkozás és menedzsment vállalkozásszervezés BA:Letölthető dokumentum

Turizmus-vendéglátás FOSZ  Letölthető dokumentum

Emberi erőforrások FOSZ (Humán) Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások FOSZ (Személyügyi) Letölthető dokumentum
Gazdálkozás és menedzsment FOSZ Letölthető dokumentum
Gazdaságinformatikus FOSZ  Letölthető dokumentum
Közgazdásztanár (MA) Letölthető dokumentum

Osztatlan közgazdásztanár (MA) Letölthető dokumentum

 

Portfólió részei EE  FOSZ Humán 2014-től: Letölthető dokumentum

Portfólió részei EE FOSZ Személyügyi 2014-től:Letölthető dokumentum
Portfólió részei EE FOSZ Humán 2013-ban kezdőknek:Letölthető dokumentum
Portfólió részei EE FOSZ Személyügyi 2013-ban kezdőknek: Letölthető dokumentum


 

  (1) A hallgató tanulmányait alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgával, illetve tanári mesterképzésben tanári záróvizsgával fejezi be.

(2) A felsőfokú szakképzésben a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint szakmai vizsgát kell tenni.

(3) A záróvizsga a felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy az elsajátított tudást alkotó módon alkalmazni tudja.

(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a Főiskola annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.

(5) A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után a záróvizsgára bocsátás további feltétele a szakfelelős erre vonatkozó javaslata. A szakfelelős a záróvizsgára bocsátás feltételéül az érvényes tantervi követelmények alapján meghatározott tanulmányi követelmények teljesítését írhatja elő.

(6) A záróvizsga, illetve a tanári záróvizsga részei (ha a KKK másként nem rendelkezik):
a) a szakdolgozat és/vagy portfolió elkészítése és megvédése;
b) szóbeli szakzáróvizsga (szakonként), illetve szóbeli tanári záróvizsga.

(8) A szóbeli szakzáróvizsga a szak tanulmányi területeibe tartozó tudás átfogó és integrált számonkérése. A szakzáróvizsga bizottság előtt történik.

(9) A szóbeli tanári záróvizsga részei:
a) a tanári mesterszak pedagógiai-pszichológiai egysége,
b) a tanári mesterszak szakterületi (módszertani) egysége.

(10) Tanári szakképzettség birtokában a szóbeli tanári záróvizsgán a 15./2006. (IV. 3.)
OM rendelet szerint kell eljárni.

(11) A vizsgák témaköreit a záróvizsgát 8 hónappal megelőzően közzé kell tenni.

(12) A záróvizsga eredményét alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a záróvizsgán
szerzett érdemjegyek számtani átlaga adja.

(13) Tanári mesterképzésben a záróvizsga érdemjegyét az alábbi osztályzatok számtani
átlagaként kell meghatározni:
a tanári szakdolgozat javasolt érdemjegye,
a tanári szakdolgozat bemutatásakor és védésekor kapott érdemjegy,
a tanári záróvizsgán elhangzott szóbeli felelet érdemjegye,
a gyakorlóiskolában végzett tanítási gyakorlat érdemjegye,
az utolsó félévben végzett összefüggő közoktatási gyakorlat érdemjegye.

(14) A záróvizsgát és a tanári záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek
elnöke és legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban a Főiskolával. A tanári záróvizsga bizottság elnöke a neveléstudomány vagy a lélektan minősített, vezető oktatója, tagjai a szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külső bázisiskolák mentortanárainak képviselői, továbbá tag lehet a jelölt témavezetője és a bíráló. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

(15) A záróvizsga-bizottság elnökét és a bizottság tagjait a Főiskola rektora egy évi időtartamra bízza meg. Az elnök megbízásához a kari tanács egyetértése szükséges.

(16) A záróvizsgára, tanári záróvizsgára a hallgató köteles írásban bejelentkezni a Dékáni Hivatalban a záróvizsga-időszakot megelőző regisztrációs időszak utolsó napjáig, a szakmai vizsgára a TIK által közzétett időpontig.

(17) A záróvizsga és a tanári záróvizsga sikertelen, ha bármely részét a bizottság elégtelenre minősíti.

(18) Újabb záróvizsga, tanári záróvizsga a következő záróvizsga-időszakban, illetve szeptember 1. és 10. között – a rektor által kijelölt időpontban – tehető, a sikertelen részvizsga javításával.

(20) Záróvizsgára, tanári záróvizsgára, szakmai vizsgára akkor bocsátható a hallgató, ha
valamennyi, a Főiskola iránti anyagi kötelezettségét teljesítette, tartozását kiegyenlítette.


< Vissza