Záróvizsga

Utolsó módosítás: 2018. november 22.

Záróvizsgatételek:

2018/19. JÚNIUS

 

Gazdálkozás és menedzsment (szakirány nélküli) BA:Letölthető dokumentum
Gazdálkozás és menedzsment vállalkozásszervezés BA:Letölthető dokumentum
Turizmus-vendéglátás BA:Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások BA: Letölthető dokumentum

Gazdálkozás és menedzsment (szakirány nélküli) BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén:
Letölthető dokumentum
Gazdálkozás és menedzsment vállalkozásszervezés BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén:
Letölthető dokumentum
Turizmus-vendéglátás BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén: Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén: Letölthető dokumentum
Turizmus-vendéglátás FOSZ:Letölthető dokumentum

Turizmus-vendéglátás FOSZ- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum

Turizmus- vendéglátás FOSZ Vendéglátás szakirány: Letölthető dokumentum

Emberi erőforrások FOSZ (Humán):Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások FOSZ (Személyügyi):Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások FOSZ (Humán)- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére:Letölthető dokumentum

Emberi erőforrások FOSZ (Személyügyi)-tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum
Gazdálkodás és menedzsment FOSZ- tanulmányaikat 2017-ben kezdett hallgatók részére: Letölthető dokumentum

Gazdálkodás és menedzsment FOSZ -tanulmányaikat 2014-16-ban kezdett hallgatók részére:Letölthető dokumentum

Gazdálkodás és menedzsment FOSZ- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum

Közgazdásztanár (MA): Letölthető dokumentum
Osztatlan közgazdásztanár (MA): Letölthető dokumentum
Gazdaságinformatikus BA: Letölthető dokumentum
Gazdaságinformatikus FOSZ: Letölthető dokumentum

 

Záróvizsgatételek:

2018/19. JANUÁR

Gazdálkozás és menedzsment (szakirány nélküli) BA:Letölthető dokumentum

Gazdálkozás és menedzsment vállalkozásszervezés BA:Letölthető dokumentum
Turizmus-vendéglátás BA:Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások BA: Letölthető dokumentum

Gazdálkozás és menedzsment (szakirány nélküli) BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén:
Letölthető dokumentum
Gazdálkozás és menedzsment vállalkozásszervezés BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén:
Letölthető dokumentum
Turizmus-vendéglátás BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén: Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén: Letölthető dokumentum
Turizmus-vendéglátás FOSZ: Letölthető dokumentum

Turizmus-vendéglátás FOSZ- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum

Turizmus- vendéglátás FOSZ Vendéglátás szakirányLetölthető dokumentum

Emberi erőforrások FOSZ (Humán): Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások FOSZ (Személyügyi): Letölthető dokumentum
Emberi erőforrások FOSZ (Humán)- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum

Emberi erőforrások FOSZ (Személyügyi)-tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum
Gazdálkodás és menedzsment FOSZ: Letölthető dokumentum
Gazdálkodás és menedzsment FOSZ- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére: Letölthető dokumentum
Közgazdásztanár (MA): Letölthető dokumentum

Osztatlan közgazdásztanár (MA) Letölthető dokumentum

Gazdaságinformatikus BA: Letölthető dokumentum

Gazdaságinformatikus FOSZ: Letölthető dokumentum

 

 

 

 

 

Portfólió részei EE  FOSZ Humán 2014-től: Letölthető dokumentum

Portfólió részei EE FOSZ Személyügyi 2014-től:Letölthető dokumentum
Portfólió részei EE FOSZ Humán 2013-ban kezdőknek:Letölthető dokumentum
Portfólió részei EE FOSZ Személyügyi 2013-ban kezdőknek: Letölthető dokumentum


 

  (1) A hallgató tanulmányait alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgával, illetve tanári mesterképzésben tanári záróvizsgával fejezi be.

(2) A felsőfokú szakképzésben a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint szakmai vizsgát kell tenni.

(3) A záróvizsga a felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy az elsajátított tudást alkotó módon alkalmazni tudja.

(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a Főiskola annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.

(5) A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után a záróvizsgára bocsátás további feltétele a szakfelelős erre vonatkozó javaslata. A szakfelelős a záróvizsgára bocsátás feltételéül az érvényes tantervi követelmények alapján meghatározott tanulmányi követelmények teljesítését írhatja elő.

(6) A záróvizsga, illetve a tanári záróvizsga részei (ha a KKK másként nem rendelkezik):
a) a szakdolgozat és/vagy portfolió elkészítése és megvédése;
b) szóbeli szakzáróvizsga (szakonként), illetve szóbeli tanári záróvizsga.

(8) A szóbeli szakzáróvizsga a szak tanulmányi területeibe tartozó tudás átfogó és integrált számonkérése. A szakzáróvizsga bizottság előtt történik.

(9) A szóbeli tanári záróvizsga részei:
a) a tanári mesterszak pedagógiai-pszichológiai egysége,
b) a tanári mesterszak szakterületi (módszertani) egysége.

(10) Tanári szakképzettség birtokában a szóbeli tanári záróvizsgán a 15./2006. (IV. 3.)
OM rendelet szerint kell eljárni.

(11) A vizsgák témaköreit a záróvizsgát 8 hónappal megelőzően közzé kell tenni.

(12) A záróvizsga eredményét alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a záróvizsgán
szerzett érdemjegyek számtani átlaga adja.

(13) Tanári mesterképzésben a záróvizsga érdemjegyét az alábbi osztályzatok számtani
átlagaként kell meghatározni:
a tanári szakdolgozat javasolt érdemjegye,
a tanári szakdolgozat bemutatásakor és védésekor kapott érdemjegy,
a tanári záróvizsgán elhangzott szóbeli felelet érdemjegye,
a gyakorlóiskolában végzett tanítási gyakorlat érdemjegye,
az utolsó félévben végzett összefüggő közoktatási gyakorlat érdemjegye.

(14) A záróvizsgát és a tanári záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek
elnöke és legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban a Főiskolával. A tanári záróvizsga bizottság elnöke a neveléstudomány vagy a lélektan minősített, vezető oktatója, tagjai a szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külső bázisiskolák mentortanárainak képviselői, továbbá tag lehet a jelölt témavezetője és a bíráló. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

(15) A záróvizsga-bizottság elnökét és a bizottság tagjait a Főiskola rektora egy évi időtartamra bízza meg. Az elnök megbízásához a kari tanács egyetértése szükséges.

(16) A záróvizsgára, tanári záróvizsgára a hallgató köteles írásban bejelentkezni a Dékáni Hivatalban a záróvizsga-időszakot megelőző regisztrációs időszak utolsó napjáig, a szakmai vizsgára a TIK által közzétett időpontig.

(17) A záróvizsga és a tanári záróvizsga sikertelen, ha bármely részét a bizottság elégtelenre minősíti.

(18) Újabb záróvizsga, tanári záróvizsga a következő záróvizsga-időszakban, illetve szeptember 1. és 10. között – a rektor által kijelölt időpontban – tehető, a sikertelen részvizsga javításával.

(20) Záróvizsgára, tanári záróvizsgára, szakmai vizsgára akkor bocsátható a hallgató, ha
valamennyi, a Főiskola iránti anyagi kötelezettségét teljesítette, tartozását kiegyenlítette.


< Vissza