Záróvizsga

Utolsó módosítás: 2020. július 30.

Tájékoztatás a záróvizsgák rendjéről

A kialakult járványügyi helyzetben a 2019/2020. tanév II. félévében a Gazdaságtudományi Intézet az alábbiak szerint szervezi meg a záróvizsgákat 2020. június 15. és 26. között:

SZAKDOLGOZAT, PORTFÓLIÓ VÉDÉS

 - az üzleti alapképzésekben (emberi erőforrások BA, gazdálkodási és menedzsment BA, turizmus-vendéglátás BA) a szakdolgozatok védése online formában történik

- a felsőoktatási szakképzésekben (emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, turizmus-vendéglátás [turizmus; vendéglátó]) a portfóliók védése online formában történik

- közgazdásztanár osztatlan és rövid ciklusú képzésben a szakdolgozatok és a portfóliók védése is online formában történik
 

SZAKZÁRÓVIZSGA, TANÁRI ZÁRÓVIZSGA
A 101/2020. Korm. rendelet a záróvizsgákkal kapcsolatosan tartalmazza, hogy a záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A Gazdaságtudományi Intézetben a szóbeli szakzáróvizsgák valamennyi képzési szinten és a szóbeli tanári záróvizsga is a megszokott módon, a járványügyi előírások betartásával (a vonatkozó kormányrendelet alapján a záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani) személyes megjelenéssel történik.
A vizsgák lebonyolításának pontos menetrendje a későbbiekben kerül meghatározásra, erről minden érintett hallgatónak tájékoztatást küldünk.
Gazdaságtudományi Intézet

 

 

Záróvizsgatételek:

 2020/2021. tanév JANUÁR

Gazdálkodás és menedzsment BA
Gazdálkozás és menedzsment (specializáció nélküli) BA: Letölthető dokumentum
Gazdálkozás és menedzsment vállalkozásszervezés BA:Letölthető dokumentum
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek ("A" tételsor): Letölthető dokumentum

 

Gazdálkodás és menedzsment FOSZ
Gazdálkodás és menedzsment FOSZ : Tételek
Gazdálkodás és menedzsment FOSZ -tanulmányaikat 2017. előtt kezdett hallgatók részére: Tételek

Turizmus-vendéglátás BA
Turizmus-vendéglátás BA:Letölthető dokumentum

Turizmus-vendéglátás BA-tanulmányaikat 2014 előtt megkezdő hallgatók esetén:Letölthető dokumentum

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek ("A" tételsor):Letölthető dokumentum

Turizmus-vendéglátás FOSZ
Turizmus-vendéglátás FOSZ: Tételek
Turizmus-vendéglátás FOSZ- tanulmányaikat 2017 előtt megkezdők részére: Tételek
Turizmus- vendéglátás FOSZ Vendéglátás szakirány:Tételek

Emberi erőforrások BA
Emberi erőforrások BA:Letölthető dokumentum

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek ("A" tételsor):Letölthető dokumentum

Ember erőforrások FOSZ

Emberi erőforrások FOSZ (Humán):Tételek
Emberi erőforrások FOSZ (Személyügyi):Tételek
Emberi erőforrások FOSZ (Humán)- tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére:Tételek
Emberi erőforrások FOSZ (Személyügyi)-tanulmányaikat 2013-ban kezdők részére:Tételek

Közgazdásztanár MA
Közgazdásztanár (MA):Tételek

Rövid ciklusú (2 féléves): Tételek
Rövid ciklusú (4 féléves): Tételek

Osztatlan közgazdásztanár (MA):Tételek

Gazdaságinformatikus BA
Gazdaságinformatikus BA:Tételek

Gazdaságinformatikus FOSZ
Gazdaságinformatikus FOSZ:Tételek

 

  

Portfólió részei EE  FOSZ Humán 2014-től: Letölthető dokumentum

Portfólió részei EE FOSZ Személyügyi 2014-től:Letölthető dokumentum
Portfólió részei EE FOSZ Humán 2013-ban kezdőknek:Letölthető dokumentum
Portfólió részei EE FOSZ Személyügyi 2013-ban kezdőknek: Letölthető dokumentum


 

  (1) A hallgató tanulmányait alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgával, illetve tanári mesterképzésben tanári záróvizsgával fejezi be.

(2) A felsőfokú szakképzésben a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint szakmai vizsgát kell tenni.

(3) A záróvizsga a felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy az elsajátított tudást alkotó módon alkalmazni tudja.

(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a Főiskola annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.

(5) A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után a záróvizsgára bocsátás további feltétele a szakfelelős erre vonatkozó javaslata. A szakfelelős a záróvizsgára bocsátás feltételéül az érvényes tantervi követelmények alapján meghatározott tanulmányi követelmények teljesítését írhatja elő.

(6) A záróvizsga, illetve a tanári záróvizsga részei (ha a KKK másként nem rendelkezik):
a) a szakdolgozat és/vagy portfolió elkészítése és megvédése;
b) szóbeli szakzáróvizsga (szakonként), illetve szóbeli tanári záróvizsga.

(8) A szóbeli szakzáróvizsga a szak tanulmányi területeibe tartozó tudás átfogó és integrált számonkérése. A szakzáróvizsga bizottság előtt történik.

(9) A szóbeli tanári záróvizsga részei:
a) a tanári mesterszak pedagógiai-pszichológiai egysége,
b) a tanári mesterszak szakterületi (módszertani) egysége.

(10) Tanári szakképzettség birtokában a szóbeli tanári záróvizsgán a 15./2006. (IV. 3.)
OM rendelet szerint kell eljárni.

(11) A vizsgák témaköreit a záróvizsgát 8 hónappal megelőzően közzé kell tenni.

(12) A záróvizsga eredményét alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a záróvizsgán
szerzett érdemjegyek számtani átlaga adja.

(13) Tanári mesterképzésben a záróvizsga érdemjegyét az alábbi osztályzatok számtani
átlagaként kell meghatározni:
a tanári szakdolgozat javasolt érdemjegye,
a tanári szakdolgozat bemutatásakor és védésekor kapott érdemjegy,
a tanári záróvizsgán elhangzott szóbeli felelet érdemjegye,
a gyakorlóiskolában végzett tanítási gyakorlat érdemjegye,
az utolsó félévben végzett összefüggő közoktatási gyakorlat érdemjegye.

(14) A záróvizsgát és a tanári záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek
elnöke és legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban a Főiskolával. A tanári záróvizsga bizottság elnöke a neveléstudomány vagy a lélektan minősített, vezető oktatója, tagjai a szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külső bázisiskolák mentortanárainak képviselői, továbbá tag lehet a jelölt témavezetője és a bíráló. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

(15) A záróvizsga-bizottság elnökét és a bizottság tagjait a Főiskola rektora egy évi időtartamra bízza meg. Az elnök megbízásához a kari tanács egyetértése szükséges.

(16) A záróvizsgára, tanári záróvizsgára a hallgató köteles írásban bejelentkezni a Dékáni Hivatalban a záróvizsga-időszakot megelőző regisztrációs időszak utolsó napjáig, a szakmai vizsgára a TIK által közzétett időpontig.

(17) A záróvizsga és a tanári záróvizsga sikertelen, ha bármely részét a bizottság elégtelenre minősíti.

(18) Újabb záróvizsga, tanári záróvizsga a következő záróvizsga-időszakban, illetve szeptember 1. és 10. között – a rektor által kijelölt időpontban – tehető, a sikertelen részvizsga javításával.

(20) Záróvizsgára, tanári záróvizsgára, szakmai vizsgára akkor bocsátható a hallgató, ha
valamennyi, a Főiskola iránti anyagi kötelezettségét teljesítette, tartozását kiegyenlítette.


< Vissza