Szakdolgozat

Utolsó módosítás: 2021. június 10.

SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA AZ ÜZLETI BA ÉS MA, VALAMINT AZ OSZTATLAN KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKOKON :

Szakdolgozat feltöltési útmutató a kialakult helyzet miatt: Letölthető dokumentum

A szakdolgozat elkészítésének útmutatója 2021: Letölthető dokumentum

A szakdolgozat elkészítésének szempontjai

Alapképzésben a szakdolgozat témáját a záróvizsgát megelőzően legalább egy évvel, minden év június 1-ig, illetve december 15-ig kell kiválasztani. A záróvizsgára legkorábban a bejelentést követően egy év múlva, a záróvizsga-időszakban kerülhet sor.

A téma kiválasztása a Neptun rendszeren keresztül történik. A leírás letölthető az alábbi linkről:

Letölthető dokumentum

A diplomamunka célja a tanultak alkalmazási képességének és készségének, az önálló szakmai munkára való alkalmasságnak a bizonyítása. A dolgozat annak bemutatására szolgál, hogy a jelölt jártas a közgazdasági, üzleti tudományokban és elsajátította a tananyagot. A jelöltnek bizonyítania kell, hogy képes a tanultakat, illetve a feldolgozott szakirodalmat értő módon alkalmazni. A dolgozat mindezek során alkotó jellegű, önálló eredményt mutasson be, igazolja a hallgató önálló véleményalkotási képességét.

A témaválasztást követő félévben a hallgató a Neptun rendszerben jelentkezik a szakdolgozati szeminárium I. tanegységre a szakfelelős által kijelölt témavezetőnél és felveszi a kapcsolatot konzulensével, kéri a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges útmutatásokat. Alapvető elvárás, hogy a félév szorgalmi időszakának végéig készüljön el a tervezett dolgozat vázlata, kutassa fel a hallgató a vonatkozó irodalmakat, ezek jegyzékét állítsa össze és kezdje el az irodalmak feldolgozását. Írja meg a dolgozat bevezetőjét, amely tartalmazza a témával kapcsolatos előzetes feltevését (hipotézisét). Ezeket az anyagokat témavezetőjének mutassa be! A témavezető a szakdolgozat szeminárium I. tanegység Neptun rendszerben történő aláírásával igazolja, hogy a szakdolgozat készítését elősegítve, az általa elvárt követelményeket a hallgató teljesítette.
A következő félévben a hallgató felveszi a szakdolgozati szeminárium II. tanegységet. Az első félévben elkészített és konzulens által jóváhagyott vázlat alapján az egyéb útmutatásokat figyelembe véve elvégzi az adatgyűjtést, az anyagfeldolgozást, és összeállítja a dolgozatát. A témavezető a szakdolgozat szeminárium II. tanegység Neptun rendszerben történő aláírásával igazolja, hogy az általa elvárt követelményeket a hallgató teljesítette, dolgozata az elvárásoknak megfelel és benyújtható.

A hallgató köteles legalább két féléven át folyamatosan konzultálni a témavezetőjével. A konzultációt a konzulens tanár a konzultációs nyilatkozat aláírásával, valamint a hallgató által felvett szakdolgozati szakszeminárium tantárgy aláírásával igazolja - tanulmányukat 2010. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatók esetében az indexbe történő aláírással.

 

KÖTELEZŐ FEDLAP
Letölthető dokumentum

KONZULTÁCIÓS NYILATKOZAT
Letölthető dokumentum

NYILATKOZAT
Letölthető dokumentum

ANNOTÁCIÓ:  a választott téma rövid 1-2 oldalas összegzése: a célok, eredmények bemutatása. 

VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK:

EMBERI ERŐFORRÁSOK SZAK Letölthető dokumentum
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK Letölthető dokumentum
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Letölthető dokumentum
GAZDASÁGINFORMATIKUS SZAK:  https://matinf.uni-eszterhazy.hu/hu/matinf/hallgatok/szakdolgozat
KÖZGAZDÁSZTAMÁR (MA) LEVELEZŐ SZAK Letölthető dokumentum

 

Szakdolgozat leadása:

A szakdolgozatot egy példányban keménykötéssel - a borító, a kötés színe fekete, a betűk rajta aranyszínűek, valamint elektronikusan feltöltve, kell leadni. A szerző köteles nyilatkozni arról, hogy a beadott dolgozat saját eredeti munkája, valamint a papíralapú és az elektronikusan feltöltött szakdolgozat mindenben (tartalmi és formai szempontból is) megegyezik (Nyilatkozat c. nyomtatvány).
A szakdolgozati konzultációkon való részvételt a konzulens tanár aláírásával igazolja (Konzultációs nyilatkozat c. nyomtatvány). A nyilatkozatokat a szakdolgozathoz annak leadásakor kötelezően csatolni kell (a dolgozattal együtt kell beköttetni, és azokat a dolgozat végén kell elhelyezni).
A szükséges nyilatkozatok nélkül a dolgozat nem fogadható el!
A Gazdaságtudományi Intézet előírja, hogy a hallgató készítsen a szakdolgozat formai követelményeivel megegyező annotációt, amely tartalmazza a dolgozat célkitűzéseit, felépítését és eredményeit. Maximum egy-két oldal terjedelemben külön, a dolgozat benyújtásával egyidejűleg, egy példányban kell leadni.
A diplomamunka értékelése: a diplomamunkáról két bíráló készít értékelést. A két bíráló közül az egyik a konzulens, a másik az intézet más oktatója, az opponens.
A szakdolgozat bírálói a dolgozatot írásban, szövegesen értékelik – az opponens javaslatot is tesz a szakdolgozat érdemjegyére, és bírálatukat csatolják a szakdolgozathoz, és egy elektronikus példányt feltöltenek az elektronikus rendszerbe is.
A védés előtt minimum 5 munkanappal a hallgatók megtekinthetik az elektronikus nyilvántartó rendszerben a bírálók véleményét és kérdéseit. A hallgatónak a szakdolgozatot bizottság előtt meg kell védenie. A szakdolgozat-védéshez egy kb. 10 diából álló bemutató készítése szükséges. A szakdolgozat megvédése a záróvizsga része. Biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a bizottság által feltett kérdésekre a hallgató választ adjon, és a szakdolgozatban kifejtett álláspontját megvédje.
A szakdolgozat érdemjegyét a bírálóbizottság a védést követően állapítja meg, a bírálók által javasolt érdemjegy figyelembevételével. Ez az érdemjegy beszámít a záróvizsga eredményébe és az oklevél minősítésébe is.
Sikertelen szakdolgozat pótlása csak egy alkalommal, új szakdolgozat készítésével történhet. Az új szakdolgozat új témabejelentésnek minősül.

Prezentáció készítése a szakdolgozat védéséhez: Letölthető dokumentum

 

 

 


< Vissza