Szakdolgozat

Utolsó módosítás: 2018. május 04.

SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA AZ ÜZLETI BA ÉS MA, VALAMINT AZ OSZTATLAN KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKOKON, 2016/17. II. félévétől (először a 2017. április 15-én leadandó dolgozatokra érvényes):Letölthető dokumentum

Hallgatói követelményrendszer: Letölthető dokumentum

Szakdolgozati útmutató Emberi erőforrás BA szakosoknak: Letölthető dokumentum 

 

 A szakdolgozat elkészítésének szempontjai

Alapképzésben a szakdolgozat témáját a záróvizsgát megelőzően legalább egy évvel, minden év június 1-ig, illetve január 1-ig kell kiválasztani. A záróvizsgára legkorábban a bejelentést követően egy év múlva, a záróvizsga-időszakban kerülhet sor.

A diplomamunka célja a tanultak alkalmazási képességének és készségének, az önálló szakmai munkára való alkalmasságnak a bizonyítása. A dolgozat annak bemutatására szolgál, hogy a jelölt jártas a közgazdasági, üzleti tudományokban és elsajátította a tananyagot. A jelöltnek bizonyítania kell, hogy képes a tanultakat, illetve a feldolgozott szakirodalmat értő módon alkalmazni. A dolgozat mindezek során alkotó jellegű, önálló eredményt mutasson be, igazolja a hallgató önálló véleményalkotási képességét.

A témaválasztást követő félévben a hallgató a Neptun rendszerben jelentkezik a szakdolgozati szeminárium I. tanegységre a szakfelelős által kijelölt témavezetőnél és felveszi a kapcsolatot konzulensével, kéri a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges útmutatásokat. Alapvető elvárás, hogy a félév szorgalmi időszakának végéig készüljön el a tervezett dolgozat vázlata, kutassa fel a hallgató a vonatkozó irodalmakat, ezek jegyzékét állítsa össze és kezdje el az irodalmak feldolgozását. Írja meg a dolgozat bevezetőjét, amely tartalmazza a témával kapcsolatos előzetes feltevését (hipotézisét). Ezeket az anyagokat témavezetőjének mutassa be! A témavezető a szakdolgozat szeminárium I. tanegység Neptun rendszerben történő aláírásával igazolja, hogy a szakdolgozat készítését elősegítve, az általa elvárt követelményeket a hallgató teljesítette.
A következő félévben a hallgató felveszi a szakdolgozati szeminárium II. tanegységet. Az első félévben elkészített és konzulens által jóváhagyott vázlat alapján az egyéb útmutatásokat figyelembe véve elvégzi az adatgyűjtést, az anyagfeldolgozást, és összeállítja a dolgozatát. A témavezető a szakdolgozat szeminárium II. tanegység Neptun rendszerben történő aláírásával igazolja, hogy az általa elvárt követelményeket a hallgató teljesítette, dolgozata az elvárásoknak megfelel és benyújtható.

A hallgató köteles legalább két féléven át folyamatosan konzultálni a témavezetőjével. A konzultációt a konzulens tanár a konzultációs nyilatkozat aláírásával, valamint a hallgató által felvett szakdolgozati szakszeminárium tantárgy aláírásával igazolja - tanulmányukat 2010. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatók esetében az indexbe történő aláírással.

SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA AZ ÜZLETI BA SZAKOKON, 2016/17. I. félévétől

(először a 2016. november 15-én leadandó dolgozatokra érvényes):
Letölthető dokumentum 

TVSZ SZAKDOLGOZAT SZABÁLYZAT
Letölthető dokumentum

KÖTELEZŐ FEDLAP
Letölthető dokumentum

KONZULTÁCIÓS NYILATKOZAT
Letölthető dokumentum

NYILATKOZAT
Letölthető dokumentum

ANNOTÁCIÓ
Letölthető dokumentum

 

VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

EMBERI ERŐFORRÁSOK SZAK Letölthető dokumentum
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK Letölthető dokumentum
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Letölthető dokumentum
KÖZGAZDÁSZTAMÁR (MA) LEVELEZŐ SZAK Letölthető dokumentum

 

Szakdolgozat leadása

A szakdolgozatot egy példányban keménykötéssel - a borító, a kötés színe fekete, a betűk rajta aranyszínűek, valamint elektronikusan feltöltve, kell leadni.
A szerző köteles nyilatkozni arról, hogy a beadott dolgozat saját eredeti munkája, valamint a papíralapú és az elektronikusan feltöltött szakdolgozat mindenben (tartalmi és formai szempontból is) megegyezik (Nyilatkozat c. nyomtatvány).

A szakdolgozati konzultációkon való részvételt a konzulens tanár aláírásával igazolja (Konzultációs nyilatkozat c. nyomtatvány).
A nyilatkozatokat a szakdolgozathoz annak leadásakor kötelezően csatolni kell!
(a dolgozattal együtt kell beköttetni, és azokat a dolgozat végén kell elhelyezni). A szükséges nyilatkozatok nélkül a dolgozat nem fogadható el!

2011. áprilistól a Gazdaságtudományi Intézet előírja, hogy a hallgató készítsen a szakdolgozat formai követelményeivel megegyező annotációt, amely tartalmazza a dolgozat célkitűzéseit, felépítését és eredményeit. Maximum egy oldal terjedelemben külön, a dolgozat benyújtásával egyidejűleg, öt példányban kell leadni.

A diplomamunka értékelése: a diplomamunkáról két bíráló készít értékelést. A két bíráló közül az egyik a konzulens, a másik az intézet más oktatója.
A szakdolgozat bírálói a dolgozatot írásban, szövegesen értékelik – javaslatot tesznek a szakdolgozat érdemjegyére, és bírálatukat csatolják a szakdolgozathoz, egy elektronikus példányt feltöltenek az elektronikus rendszerbe.
A védés előtt minimum 5 munkanappal a hallgatók megtekinthetik az elektronikus nyilvántartó rendszerben a bírálók véleményét és kérdéseit.
A hallgatónak a szakdolgozatot bizottság előtt meg kell védenie. A szakdolgozat megvédése a záróvizsga része. Biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a bizottság által feltett kérdésekre a hallgató választ adjon, és a szakdolgozatban kifejtett álláspontját megvédje.
A szakdolgozat érdemjegyét a bírálóbizottság a védést követően állapítja meg, a bírálók által javasolt érdemjegy figyelembevételével. Ez az érdemjegy beszámít a záróvizsga eredményébe és az oklevél minősítésébe is.

Sikertelen szakdolgozat pótlása csak egy alkalommal, új szakdolgozat készítésével történhet. Az új szakdolgozat új témabejelentésnek minősül.


< Vissza